ضربان قلب جنين:

ضربان قلب جنين:

در 30% موارد 10 تا 15 دقيقه بعد از تزريق ماده بي حسي يا مخدر در كاتتر، ضربان قلب كاھش مي يابد. 


اين تغيير گذرا است و 3تا 4 دقيقه طول ميكشد، ولي بايد ضربان قلب ھنگام اپيدورال تحت كنترل باشد.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان و زایمان ضربان قلب اپیدورال قلب بی حسی کاتتر مخدر تزریق بارداران

   تاریخ :       1397/08/25          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم