بعد از لقاح چه اتفاقی می افتد؟

بعد از لقاح چه اتفاقی می افتد؟

بعد از لقاح ، تخم که 46 کروموزوم دارد و نصف آن را از پدر و نصف دیگر آن را از مادر به دست آورده است، وارد لوله فالوپ می شود و در طی مدت 3 روز به لوله فالوپ می رسد و در رحم لانه گزینی می کند و در این 3 روز مرتب تقسیم می شود و سلولهای بیشتری تولید می شود.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان لقاح کروموزوم لانه گزینی تخمک اسپرم 46 لوله فالوپ پدر مادر

   تاریخ :       1397/10/16          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم