زایمان با گاز استنشاقی

زایمان با گاز استنشاقی

استفاده از گازهای مخصوص استنشاقی نیز درد حین زایمان را کاهش می دهد و عوارض خاصی ندارد . در این موارد مخلوطی از اکسید نیترو و اکسیژن تجویز می شود که در بسیاری از زنان بی دردی رضایت  بخشی را در جریان زایمان فراهم می کند .


در این حالت مادر کپسول انتونوکس را روی بینی می گذارد و هر زمان درد را حس کرد آن را استنشاق می کند .


دکتر سیدی مقدم استنشاق درد کپسول انتونوکس انتونوکس بینی گاز استنشاقی گاز اکسید نیترو اکسیژن زایمان زنان بی دردی درد بیمارستان صارم بارداران

   تاریخ :       1398/09/03          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم